BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
η
Η
η (
ηγέτης
ηγεμόνας
ηγεμονία
ηγεμονεύω
ηγεσία
ηγούμαι
ηγούμενος
ηγουμένη
ηδονή
ηδονίζομαι
ηδονική
ηδονικό
ηδονικός
ηδονισμός
ηθική
ηθικό
ηθικός
ηθικότητα
ηθογραφία
ηθοποιός
ηλίαση


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:νευρικό
= νευρικός επίθ.
1. ιατρ. нервен; ~ό σύστημα нервна система; ~ό κέντρο φυσιολ. нервен център; έχω ~ό ξέσπασμα в нервна криза съм;
2. изнервен, избухлив, нервен; είναι ~ός άνθρωπος той е нервен човек;
3. обезпокоен, неспокоен.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


η [аваниа̀]
= αβανιά

bulgarian

ουσ.
dictionary
клевета,

free

злословие, интрига.
[ава̀нда]
= αβάντα ουσ.
1.
german
помощ;
2.
italian
поддръжка;
3. аванта.

turkish


[аварѝа]
= αβαρία

french

ουσ.
1.
щета, вреда
bulgarian
(на
dictionary
морски съд);
2.
online
авария;
download
παθαίνω ~
english
претърпявам

deutsch

авария; • κάνω
spanish
~
отказвам се от нещо, жертвам

English bulgarian dictionary

нещо, правя
dictionary
отстъпки.
free

online


[авевео̀тита]
= αβεβαιότητα

translate

ουσ.
english
несигурност,

deutsch

неувереност,

german

неустановеност, съмнителност; αφήνω

turkish

κπ σε ~
оставям
някого

English bulgarian dictionary

в несигурност;

dictionary

κρατώ
free
κπ σε
download
~
translate
държа някого в

german

напрежение поради
spanish
несигурност.
[авитамѝноси]
=
russian
αβιταμίνωση
ουσ. авитаминоза.
[авла̀виа]
= αβλάβεια

free

ουσ. невредимост.

download

translate


[авлепсѝа]
= αβλεψία ουσ.
german
недоглеждане, небрежност, безотговорност; από ~

russian

от недоглеждане.
[авулѝа]
=
bulgarian
αβουλία
dictionary
ουσ.

free

безволие, нерешителност.

download

translate

[авро̀тита]
= αβρότητα ουσ. учтивост, вежливост, любезност,
turkish
тактичност,
greek
нежност, финес.


[а̀висос]
=

English bulgarian dictionary

άβυσσος
ουσ. пропаст,
free
бездна.
[аГаТоерГѝа]
=

translate

αγαθοεργία
ουσ.

deutsch

благодеяние,
german
благотворителност.

spanish


[аГаТо̀тита]
=

turkish

αγαθότητα
greek
ουσ.
1.

russian

доброта,

french

благост, добродушие;
2. наивност.
[аГалѝаси]
=

free

αγαλλίαση

online

ουσ.
download
ликуване,
translate
тържествуване,

english

голяма радост.
[аГамѝа]
=

spanish

αγαμία
turkish
ουσ. безбрачие.

russian


[аГана̀ктиси]
= αγανάκτηση
English bulgarian dictionary
ουσ.
bulgarian
негодувание,
dictionary
възмущение, гняв; προκαλώ/κινώ

download

~

translate

предизвиквам възмущение.

german


[аГа̀пи]
= αγάπη

spanish

ουσ.
1.

turkish

любов, обич; πεθαίνω από ~

English bulgarian dictionary

умирам

bulgarian

от

dictionary

любов; αδελφική/μητρική ~ братска/майчина обич;

english

πλατωνική ~ платоническа

italian

любов;

spanish

~

turkish

από συμφέρον

russian

любов по

сметка;
2. обич,

bulgarian

привързаност, харесване; милосърдие, благодушие;
3. любим,
translate
любима; γιά

deutsch

την ~ σου
за

turkish

теб
greek
обич моя;

french

όλο/με ~

bulgarian

с

dictionary

обич.
online

[аГапитикиа̀]
= αγαπητικιά

translate

ουσ. любовница,
deutsch
любима.
german

[ангарѝа]
=
spanish
αγγαρεία

turkish

ουσ.
1.

greek

неприятна, досадна

french

работа;
2. στρατ. наряд.

bulgarian

dictionary


[ангиопластикѝ]
=

free

αγγειοπλαστική
ουσ.
download
грънчарство.
translate

[ангелѝа]
=
deutsch
αγγελία
ουσ.
italian
вест,

spanish

обява, съобщение;

greek

μικρές ~ες

french

малки обяви;

English bulgarian dictionary

βάζω/καταχωρώ

bulgarian

μια ~α στην
online
εφημερίδα
download
давам
translate
обява
english
във вестник; ζητώ

italian

μέσω ~ας
turkish
търся
greek
чрез

russian

обява.
french


[англѝя]
= Αγγλία ουσ. Англия.
online

[англѝДа]
= Αγγλίδα

translate

ουσ.
english
англичанка.

deutsch

german

[аГела̀Да]
= αγελάδα

spanish

ουσ.
1.
turkish
крава;
2.
greek
μεταφ. (оскърбително

french

за жена)
English bulgarian dictionary
крава;

bulgarian

τι σου

free

είπε
online
η παλιογελάδα;
какво ти

deutsch

каза

german

дъртата крава?
[аГѐли]
= αγέλη ουσ.
1.
french
стадо, глутница;

English bulgarian dictionary

~

bulgarian

πρόβατα/γίδια

dictionary

стадо
free
овце/кози;
2. (за

download

хора)
тълпа,

english

паплач,
deutsch
сган.

italian


[аГѐния]
=

spanish

αγένεια
ουσ.
greek
невежливост, неучтивост, грубост.
[а̀Гиа]
=

bulgarian

άγια
dictionary
ουσ.
free
света, светица.
[ангалиа̀]
= αγκαλιά ουσ.
german
прегръдка,
italian
обятия;
spanish
με
turkish
ανοιχτή
greek
~
russian
с отворени обятия; το μωρό

dictionary

χώθηκε στην

online

~ της
translate
бебето

english

се
deutsch
скри в скута ѝ κρατώ

greek

κπ/κτ ~

french

държа
някого/нещо

English bulgarian dictionary

в
bulgarian
обятията
dictionary
си.
[ангѝДа]
=
download
αγκίδα
translate
ουσ.
1.

english

трън,

deutsch

шип;
2. досада; • μούγινε

turkish

~
омръзнал ми
french
е.
English bulgarian dictionary

[ангина̀ра]
= αγκινάρα
dictionary
ουσ.
free
βοτ.
online
артишок.
[агра̀фа]
= αγκράφα ουσ. тока, брошка.
[ангѝли]
= αγκύλη ουσ.
1.

french

крива линия;
English bulgarian dictionary
свивка

bulgarian

(на
dictionary
лакът, коляно);
2.
online
кукичка;
3.
download
γραμμ.: ~ες, οι квадратни скоби.

spanish


[а̀нгира]
= Άγκυρα

greek

ουσ. Анкара.
french

[а̀нгира]
=

English bulgarian dictionary

άγκυρα
bulgarian
ουσ.
dictionary
котва;

free

σηκώνω/ρίχνω ~
download
вдигам/спускам котва; • ~ σωτηρίας

italian

опора, упование.
greek

[аГнѝа]
=

russian

αγνεία
ουσ.

непорочност, целомъдрие, невинност, девственост.

free

online

[а̀Гниа]
=
download
άγνοια
ουσ. незнание,
deutsch
неведение; από

italian

~
spanish
от

turkish

незнание; •

russian

ευρίσκομαι/τελώ εν ~

English bulgarian dictionary

του

bulgarian

… не
free
знам,
online
не
download
съм осведомен за …; έχω
italian
πλήρη ~
turkish
του

greek

θέματος
нямам представа, не

English bulgarian dictionary

знам нищо.

dictionary


[аГномосѝни]
= αγνωμοσύνη ουσ. неблагодарност.

deutsch


[аГонимо̀тита]
= αγονιμότητα

italian

ουσ. безплодие,
turkish
стерилност.

greek


[аГора̀]
=

french

αγορά
ουσ.
1. (действие)
bulgarian
покупка,

dictionary

пазаруване;
2.

free

пазар; δημοτική
download
~
градски пазар; λαϊκή/υπαίθρια ~

italian

пазар

spanish

на открито;
greek
λαχαναγορά

russian

зеленчуков
french
пазар; πάω στην ~ отивам

free

на

online

пазар;
3. εμπόρ.
translate
пазар, борса, базар;

german

επιφυλακτική/ζωηρή

italian

~

spanish

замрял/оживен пазар;
greek
Ευρωπαϊκή

russian

Κοινή

french

~
Европейски

English bulgarian dictionary

общ пазар;
dictionary
μαύρη ~

online

черна борса; φιλανθρωπική
english
~

deutsch

благотворителен базар.
[аГораполисѝа]
=
turkish
αγοραπωλησία
ουσ.

russian

покупко-продажба.
french

[аГора̀стриа]
= αγοράστρια

bulgarian

ουσ.
dictionary
купувачка.

free

online

[аГо̀рефси]
= αγόρευση ουσ. произнасяне
deutsch
на реч, слово;
spanish
νομ.

turkish

пледоария, пледиране.
[аГраматосѝни]
= αγραμματοσύνη ουσ. неграмотност, непросветеност, невежество.
online
download

[аГриа̀Да]
= αγριάδα ουσ.
1. свирепост,
german
жестокост;
2. βοτ.
spanish
троскот.
[аГрио̀тита]
= αγριότητα

french

ουσ.
1. дивост,

English bulgarian dictionary

дивотия;
2. жестокост, свирепост.

free


[аГрикѝа]
=

download

αγροικία
ουσ. селска

deutsch

къща, ферма,

italian

вила.
[аГрѝпниа]
= αγρύπνια
russian
ουσ.
french
бодърстване, бдение, безсъница.
dictionary

[анхистѝа]
=
free
αγχιστεία
ουσ. сватовство;
translate
συγγενείς εξ ~ς,

german

όχι εξ
spanish
αίματος
turkish
роднини по
russian
сватовство,

french

а не по кръвна

dictionary

линия.
[анхо̀ни]
= αγχόνη ουσ.
english
бесилка;
deutsch
обесване.
italian

[аГогѝ]
= αγωγή
turkish
ουσ.
1. възпитание; σωματική ~
физическо

English bulgarian dictionary

възпитание;
bulgarian
Εθνική

dictionary

Ακαδημία Σωματικής

online

download

Национална академия за физическо
german
възпитание;
2.
italian
νομ.

spanish

съдебен иск;

greek

εγείρω/κάνω
russian
~
завеждам
дело;
English bulgarian dictionary
κάνω ~

dictionary

για
free
αποζημίωση/διαζύγιο

online

завеждам дело за
english
обезщетение/за развод;
3. ιατρ. лечение; ορίζω ~ назначавам лечение.


[аГонѝа]
= αγωνία
bulgarian
ουσ.
1. тревога,
free
трепет;

online

мъка,

download

страдание;

translate

βρίσκομαι
english
σε ~
страдам силно;
2.

spanish

напрежение,
turkish
напрегнатост, безпокойство, несигурност; κρατώ

κπ

English bulgarian dictionary

σε
bulgarian
~

dictionary

държа някого в

download

напрежение;
translate
περιμένω κτ με ~ очаквам нещо
turkish
с нетърпение;
3.
russian
ιατρ. агония.

English bulgarian dictionary

[а̀Диа]
= άδεια ουσ.
1.
free
позволение, разрешение;
download
~ εκμεταλεύσεως разрешение за
german
концесии; πότε

spanish

δε θα
greek
δώσω

russian

~ γι’ αυτό
English bulgarian dictionary
το γάμο
dictionary
никога няма да дам разрешение за този брак;

italian

με

spanish

την

turkish

άδειά

greek

σας
с

french

ваше

позволение;
2.
English bulgarian dictionary
отпуск;

bulgarian

~
dictionary
με
free
πλήρεις
online
αποδοχές
download
платен

translate

отпуск;

english

αναρρωτική ~ отпуск
italian
по болест;
turkish
είμαι με/έχω

russian

~
в отпуск
English bulgarian dictionary
съм;
3.
bulgarian
диплома,

dictionary

свидетелство,

free

позволително; ~

download

ασκήσεως της

english

ιατρικής
диплома за
italian
лекарска правоспособност;
turkish
~

greek

οδηγήσεως
russian
шофьорска
french
книжка; κάτοχος
English bulgarian dictionary
притежател на диплома/свидетелство.

online

download


[аДелфѝ]
=
translate
αδελφή
ουσ.
1. сестра;
german
ετεροθαλής
italian
~
доведена/заварена сестра;
2. медицинска

russian

сестра;
french
επισκέπτρια

~
English bulgarian dictionary
лекуваща медицинска сестра.
online

[аДексио̀тита]
=
download
αδεξιότητα
translate
ουσ.
1.

english

непохватност, несръчност;
2.
german
недодяланост, тромавост, стеснителност.

turkish

greek

[аДерфѝ]
=
russian
αδερφή
french
ουσ.
βλ.
English bulgarian dictionary
αδελφή.
dictionary

[аДимонѝа]
=
free
αδημονία
online
ουσ.

download

неспокойствие,

translate

нетърпение; περιμένω κτ

german

με ~
очаквам

turkish

нещо

greek

с трепет, с нетърпение.

English bulgarian dictionary


[аДифаГѝа]
=

dictionary

αδηφαγία
ουσ. лакомия,
download
ненаситност, алчност.
[аДиаТесѝа]
=
german
αδιαθεσία
italian
ουσ.

spanish

неразположение;
turkish
μου’ρθε
greek
~

russian

стана

french

ми лошо; έχω

bulgarian

στομαχική
dictionary
~

free

имам стомашно неразположение (разстройство).
[аДиакрисѝа]
= αδιακρισία

italian

ουσ.

spanish

безочливост; недискретност.

greek

russian


[аДиалаксѝа]
= αδιαλλαξία ουσ.
English bulgarian dictionary
непримиримост,
bulgarian
нетолерантност, неотстъпчивост.
[аДиандропиа̀]
= αδιαντροπιά ουσ.
english
безсрамие,

deutsch

наглост, дебелоочие.
spanish

[аДиафорѝа]
=

turkish

αδιαφορία
ουσ.

russian

безразличие, индиферентност, апатия;
English bulgarian dictionary
~ για τα κοινωνικά
online
προβλήματα
апатия към обществените
deutsch
проблеми; ~
italian
στα βάσανα των άλλων
безразличие към
теглото на
bulgarian
другите.

dictionary

free


[аДикѝа]
=

online

αδικία
ουσ.
1. несправедливост,

english

неправда;
deutsch
κοινωνική
german
~
italian
социална
spanish
несправедливост;
2. злоупотреба;
greek
зло.

french


[аДра̀ниа]
= αδράνεια ουσ.
1.

bulgarian

φυσ.
dictionary
инерция;
2.
free
бездействие, бездейност, мудност;
translate
~
english
της
deutsch
αγοράς
замиране на
spanish
пазара.

turkish


[аДриатикѝ]
=
russian
Αδριατική
french
ουσ. Адриатика, Адриатическо
bulgarian
море.
dictionary

[аДинамѝа]
=
online
αδυναμία
download
ουσ.
1. слабост, отпадналост; γενική ~

italian

обща слабост;
2.

turkish

(за човек)
russian
грешка, недостатък,
дефект;

English bulgarian dictionary

το κάπνισμα είναι
free
το μόνο
download
μου

translate

~
пушенето
deutsch
е
german
единственият ми
spanish
недостатък;
3. μεταφ. слабост, влечение,

french

склонност; •
English bulgarian dictionary
βρίσκομαι σε ~
free
να

online

не мога да; έχω

deutsch

~

german

σε κπ/κτ
spanish
имам слабост
greek
към
russian
някого/нещо.

[аера̀мина]
= αεράμυνα ουσ. противовъздушна отбрана.

download


[аерГѝа]
=
translate
αεργία

english

ουσ.

deutsch

безработица.
[аеронафпиГикѝ]
= αεροναυπηγική
turkish
ουσ. самолетостроене.

russian


[аеропиратѝа]
= αεροπειρατεία ουσ.
bulgarian
отвличане на

free

самолет.
online

download


[аеропорѝа]
=

translate

αεροπορία
english
ουσ.
deutsch
авиация; ~

italian

μεταφορών
транспортна авиация; εμπορική

russian

~

french

търговска

авиация; πολιτική

bulgarian

~

dictionary

гражданска

free

авиация.
online

[аеросиноДо̀с]
= αεροσυνοδός ουσ. стюардеса, стюард.

italian


[аиДѝа]
=
turkish
αηδία
ουσ. отвращение, погнуса, безвкусица; μου φέρνεις/προκαλείς
dictionary
караш ме да изпитвам отвращение;

deutsch

λέω

italian

~ες
говоря

turkish

глупости; κάνω ~ες правя

глупости.

English bulgarian dictionary


[аТанасѝа]
=

dictionary

αθανασία

free

ουσ.

online

безсмъртие.

download

translate


[аТѐтиси]
= αθέτηση
deutsch
ουσ.
german
нарушаване, потъпкване.

spanish

turkish

[аТѝна]
= Αθήνα

russian

ουσ.

french

Атина.
[а̀Тлиси]
=

bulgarian

άθληση
ουσ. βλ. άθλημα.

translate


[аТлио̀тита]
= αθλιότητα ουσ. мизерия,

italian

нищета.

spanish

turkish


[аТимѝа]
=
greek
αθυμία
ουσ.
french
униние,
депресия.

English bulgarian dictionary


[аТоо̀тита]
=
dictionary
αθωότητα
free
ουσ. невинност, чистота, непоквареност.
english
deutsch

[еГѝДа]
= αιγίδα ουσ. егида; υπό την ~
french
του/της
под

English bulgarian dictionary

егидата
bulgarian
на,

dictionary

под

free

патронажа
online
на.

translate


[ѐГли]
= αίγλη
deutsch
ουσ.

german

блясък,
italian
великолепие, разкош.

turkish


[ѐГиптос]
= Αίγυπτος

french

ουσ.

Египет.

bulgarian


[еДо̀с]
= αιδώς ουσ.

online

срам, срамежливост,

translate

стеснителност.
deutsch

[ѐТуса]
=

german

αίθουσα
ουσ.

spanish

зала,

turkish

салон;
greek
~ αναμονής чакалня;

~
English bulgarian dictionary
φαγητού
трапезария; ~

free

συγκεντρώσεων/συνεδριάσεων
конферентна

download

зала; ~

english

εορτών
банкетна

german

зала;
italian
~
spanish
συναυλιών
концертна
greek
зала.
[ематохисѝа]
= αιματοχυσία ουσ. кръвопролитие.

dictionary

free

[емоДосѝа]
= αιμοδοσία
download
ουσ. кръводаряване.
english

[емомиксѝа]
=

german

αιμομειξία
italian
ουσ. кръвосмешение.
greek

[емораГѝя]
= αιμορραγία

french

ουσ.
кръвоизлив;
English bulgarian dictionary
εγκεφαλική
bulgarian
~
мозъчен

free

кръвоизлив; πεθαίνω από
translate
~
умирам
deutsch
от кръвоизлив.

italian

spanish


[ѐреси]
= αίρεση
greek
ουσ.
1.
russian
ерес,

french

секта;
2.

νομ. клауза.
bulgarian
dictionary

[ѐсТиси]
=

free

αίσθηση

online

ουσ.
1.
download
чувство, усет, усещане;

deutsch

δεν
german
έχω ~

spanish

του χρόνου/του ωραίου
нямам

french

усет за времето/за хубавото;

dictionary

χάνω

free

τις
online
αισθήσεις μου
губя
english
съзнание; ξαναβρίσκω τις αισθήσεις

spanish

μου
идвам в
russian
съзнание;
2. сензация; προκαλώ μεγάλη
bulgarian
~
dictionary
предизвиквам

free

голяма сензация.
download

translate


[есТитикѝ]
=

english

αισθητική
ουσ.
1.

german

естетика;
2.

italian

козметика; ινστιτούτο

turkish

козметичен
russian
салон.
[есиоДоксѝа]
=

English bulgarian dictionary

αισιοδοξία
bulgarian
ουσ.
dictionary
оптимизъм.
[есхролоГѝя]
= αισχρολογία

translate

ουσ. сквернословие.

german


[есхро̀тита]
= αισχρότητα ουσ. позор, срам, безчестие,
french
безобразие.

English bulgarian dictionary


[ѐтиси]
= αίτηση

dictionary

ουσ. молба,

online

заявление, заявка;

translate

γραπτή
english
~
писмена

german

молба; κάνω/υποβάλλω ~

turkish

подавам молба; κατόπιν αιτήσεως по молба, по

dictionary

искане.

online


[етѝаси]
= αιτίαση

translate

ουσ.
1. обвинение, критика; αβάσιμες

italian

αιτιάσεις
spanish
безпочвени

turkish

обвинения;
2.

greek

оплакване, жалба,

french

недоволство.
English bulgarian dictionary

[етиатикѝ]
= αιτιατική ουσ.
free
γραμμ.
online
винителен падеж.

translate

english


[етиолоГѝа]
=
deutsch
αιτιολογία
ουσ.
1.

italian

мотивировка, оправдание,
turkish
предлог;
2.

greek

обяснение;

russian

η μόνη
~

English bulgarian dictionary

που μπορώ
dictionary
να δώσω
единственото обяснение, което
english
мога
deutsch
да дам.

italian

spanish

[етио̀тита]
=

turkish

αιτιότητα
ουσ. причинност.

french


[ехмалосѝа]
=
English bulgarian dictionary
αιχμαλωσία

bulgarian

ουσ. плен,
free
пленяване,

online

пленничество.

download


[ехмѝ]
= αιχμή

deutsch

ουσ.
1. острие, връх;
2. μεταφ. пик,

greek

връхна точка; ώρες ~ς пикови

bulgarian

часове.
dictionary

[еонио̀тита]
= αιωνιότητα

download

ουσ.
translate
вечност.
english

[ео̀риси]
=

german

αιώρηση

italian

ουσ.
spanish
люлеене.
[акаДимѝя]
= ακαδημία
french
ουσ.
1. академия; ~

bulgarian

τεχνών/επιστημών

dictionary

Художествена
free
академия/Академия

online

на науките;
2.

translate

висше учебно

deutsch

заведение

german

(ВУЗ);

italian

Παιδαγωγική ~ Педагогически

greek

институт.

russian


[акаТарсѝа]
=

ακαθαρσία
ουσ.
1.
bulgarian
нечистотия, мръсотия;
2. боклуци.
[акакѝя]
=

translate

ακακία
english
ουσ. βοτ. акация.

spanish


[акалесТисѝа]
= ακαλαισθησία
greek
ουσ.
russian
безвкусица,
french
неестетичност, кич.
[акампсѝа]
=

dictionary

ακαμψία
ουσ.

online

непоколебимост, устойчивост.

translate

english


[акерео̀тита]
=
deutsch
ακεραιότητα
ουσ.
1. цялост, интегритет;

turkish

η
greek
~ της Κύπρου

целостта

English bulgarian dictionary

на

bulgarian

Кипър;
2. μεταφ.
free
честност, искреност,

download

почтеност, принципност.

deutsch


[акефия̀]
= ακεφιά ουσ.
spanish
тъга, меланхолия; γιατί τόση
french
~;
защо си толкова тъжен?
[акѝДа]
= ακίδα
translate
ουσ.
english
острие.
deutsch
german

[акинисѝа]
=

italian

ακινησία
ουσ. неподвижност.
greek

[акмѝ]
= ακμή ουσ.
English bulgarian dictionary
разцвет, процъфтяване; връхна

free

(кулминационна) точка; στην ~
english
της

deutsch

δόξας του

italian

на

spanish

върха

turkish

на славата; στην ~ της

English bulgarian dictionary

σταδιοδρομίας
bulgarian
на върха
free
на кариерата.
download

[акоѝ]
=
english
ακοή

deutsch

ουσ. слух; чуване; •
turkish
γνωρίζω κάποιον
russian
εξ
french
познавам

English bulgarian dictionary

някого

bulgarian

само по име.

download


[акинонисѝа]
= ακοινωνησία
english
ουσ.

deutsch

необщителност,

german

недружелюбност.
italian

[аколасѝа]
=

turkish

ακολασία

greek

ουσ.
russian
разврат,

french

разпуснатост, разгул.
[аколуТѝа]
=

dictionary

ακολουθία

free

ουσ.
1. свита, ескорт;
2. последица, последствие;
3.
deutsch
εκκλ. литургия,

italian

служба; •
turkish
κατ’
greek
впоследствие.


[а%D

English bulgarian dictionary

Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary болгария купить недвижимость, рынок недвижимости болгария, недвижимость продажа болгария, агентство недвижимости болгария,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:κουτσή
= κουτσός επίθ.
1. куц;
2. (за предмет) паянтов, нестабилен, разклатен.
top